HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
6 september 2012
Kursinbjudan SGF-kurs - Riskbedömning av förorenade områden
Riskbedömning av Förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden

Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012


Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
• Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen
- Problembeskrivning inklusive konceptuell modell (problemformulering)
- Bedömning av halter, spridning och exponering (exponeringsanalys)
- Bedömning av effekter (effekt- eller toxicitetsanalys)
- Sammanvägd riskbedömning (riskkaraktärisering)
• Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på
• Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen
• Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå
• Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning) förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning
• Kunna bedöma behov av riskreduktion
• Förstå principerna för riskvärdering, och även i viss mån kunna tillämpa dessa samt ha kunskap om vilka verktyg för riskvärdering som finns att tillgå
• Kunna kritiskt granska en riskbedömning och en riskvärdering genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på dessa.


För vidare information se kurssidan:

> Riskbedömning av förorenade områden
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum