HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Förorenade byggnader - kursen tyvärr inställd
[3-220-06-171]

Kursdatum: 10-11 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 2 dagar
Internat: Ja
Anmälan:  INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälle
.
Program

Kursbeskrivning: Den inledande delen av kursen kommer att fokusera på förberedelserna inför undersökning, hur information tas fram samt hur bakgrundsinformation skall tolkas. Hur provtagningsplaner baserat på informationen från den historiska undersökningen kommer att diskuteras. Exempel på ämnen som kommer att avhandlas ur ett föroreningsperspektiv är petroleum produkter, metaller, klorerade alifater ect. Provtagningsmetoder kommer att diskuteras utifrån de specifika ämnenas egenskaper. Arbetsmiljön under provtagningar kommer också att beaktas.

Den andra delen av kursen kommer att behandla hur informationen som erhållits genom den historiska inventeringen, provtagningen samt genom utförda analyser hanteras används vid omställning av byggnad alternativt vid rivning.

Vid omställning av byggnader kommer fokus att ligga på riskbedömningar. Påverkan av inomhusmiljön med avseende på klorerade alifater och metaller såsom kvicksilver och sexvärt krom kommer att diskuteras. Vilka åtgärder som är tillämpliga vid sanering av byggnadsmaterial vid omställningar alternativt rivning kommer att ingå under dag 2. Generella riktlinjer för avfallsklassificering och vad som gäller vid användande av byggavfall som återfyllnadsmaterial kommer att diskuteras.

Kontinuerligt under kursdagarna kommer relevanta lagar och förordningar att diskuteras.

Observera att kursen inte omfattar miljöinventering av miljö- och hälsostörande ämnen i byggnads- och konstruktionsmaterial så som PCB, asbest mm.

Placering kursmatris: Block 12. Utredning och åtgärder. Nivå mellan

Kursmål: Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen ska:
  • Kunna ta fram en strategi och konceptuell modell inför provtagning och riskbedömning av förorenade byggnader.
  • Kunna ta fram en provtagningsplan för undersökning av förorenade byggnader
  • Kunna genomföra en inventering av en förorenad byggnad.
  • Kunna genomföra provtagningar och mätningar i förorenade byggnader
  • Kunna ta fram strategier vid omställning av förorenad byggnad
  • Kunna Identifiera risker vid omställningar från t.ex industriverksamhet till kontor
  • Kunna ta fram underlag för åtgärdsutredningar och rivningsentreprenader
Målgrupp: Kursen vänder sig till de som beställer, genomför eller följer upp arbetet med planering eller
genomförande av rivningsentreprenader alternativt omställningar. Det kan vara personal hos
konsultföretag, beställare, miljömyndigheter eller entreprenörer.
Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha arbetat med föroreningar i allmänhet och ha erfarenheter från upphandlingar och entreprenader

Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagars internatkurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm kommer att delas ut
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas ut 3 veckor efter kursavslut
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på kursverifieringen enigt ovan

Kursavgift: SGF medlem 12 000 kr exkl moms
Icke medlem 13 000 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och logi.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR

Föreläsare: Malin Ekåsen, Golder Associates
Lena Torin, Golder Associates
Jakob Engström, Structor

Kursansvarig person: Anneli Liljemark

Kursansvarig kommitté: Miljögeokommittén

Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum