HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                           Geofysik - kursen är tyvärr inställd
[3-230-03-171]

Kursdatum: 10-11 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 2 dagar
Internat: Ja
Anmälan: INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälle
.

Kursbeskrivning:

Bakgrund

Geofysiska undersökningsmetoder (seismik, markradar, resistivitet o dyl) har funnits och använts länge, i Sverige dock i förhållandevis begränsad omfattning, jämfört med i många andra länder. Under de senaste åren har dock användandet av dessa metoder ökat om än inte dramatiskt. Tydligast syns det ökade användandet i flera av de stora infrastrukturprojekten. Således är bedömningen att det föreligger ett behov av att höja kunskapsnivån avseende de geofysiska metodernas möjligheter och begränsningar i branschen.

Allmän beskrivning av kurs:

Kursen avser att ge deltagarna en kännedom om vilken information och kunskap om de geologiska och geotekniska förhållandena som kan erhållas med geofysiska undersökningsmetoder. Med erhållen kännedom ska de geofysiska metoderna på ett naturligt sätt finnas med i verktygslådan när nästa fältundersökning planeras. Förespråkad metodik bör vara att inleda med en övergripande geofysisk undersökning för att fånga de geologiska och geotekniska huvuddragen, för att därefter placera provtagnings- och sonderingspunkterna på de mest optimala platserna. Med den metodiken får man ett optimalt undersökningsprogram där provtagningar och sonderingar placeras så optimalt som möjligt.

Placering kursmatris: Nivå Hög
Kursmål: Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha med sig en förståelse för vad de olika metoderna har för möjligheter och begränsningar. Man ska t ex kunna svara på vilken metod som är bäst på att detektera torvens mäktighet, vilka metoder som är lämpliga för att upptäcka sprickzoner i berg, om det finns någon metod som kan detektera föroreningar i mark eller bestämma skjuthållfastheten i lera.

Målsättningen är också att deltagarna ska förstå med vilken precision och noggrannhet som de geofysiska metoderna levererar resultat. Insikten att de utgör ett komplement till de geotekniska sonderings- och provtagningsmetoderna, och inte en ersättning, är ett viktigt delmål.
Målgrupp: Kursen vänder sig lika mycket till geotekniska och miljögeotekniska handläggare som till fältgeotekniker. Det vore önskvärt om det blev en bra fördelning av de olika kategorierna för lärorika diskussioner under kurstillfället.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har minst 3 års erfarenhet av att planera och /eller genomföra georelaterade fältundersökningar.
Typ av kurs
inkl antal dagar:

2 dagars kurs, (räknar med boende i budget)

Kursen omfattar både teori och fältövningar i form av mätning med/prova på de vanligaste geofysiska metoderna.

Dag 1 fm: Teori – de olika metoderna – så funkar de
Dag 1 em: Fältmätningar – ”spaka själv/prova på”
Dag 1 kväll: Utrustningsvård, dataöverföring från fältinstrument, ladda batterier
Dag 2, fm: Utvärdering av data
Dag 2, em: Sammanfattning och skriftligt kunskapstes

Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Meddelas i god tid före kurstillfället. Huvudsakligen nyutvecklad.
Kunskapsverifiering:  Skriftligt prov
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
 75% rätt på skriftligt prov
Kursavgift: SGF medlem 12 000 kr exkl moms
Icke medlem 13 000 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och logi
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare:  Mats Svensson, Tyréns / SGF Fk (allmänt) geofysik/metodik
Jaana Gustafsson, Tyréns (markradar)
Carl-Henrik Månsson (prel) (resistivitet, stångslingram)
NN (seismik)
NN (stångslingram etc)
Kursansvarig person:  Mats Svensson, Tyréns /SGF FK
Kursansvarig kommitté:  Fältkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum