HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
Geoinformation och redovisning
Fortbildning
Fält
GD
Utbildning Grundvatten
Laboratorie
Markvibration
Risk
SGF standarder
Nyheter
Stranderosion


SGF Standarder

Arbetsgrupp för samordning av SGF:s arbete med standarder samt SGF:s länk till Knutpunkt Geostandarder


SGF standarder ansvarar för:

- Kontaktpunkt till Knutpunkt Geostandarder.

IEG tillämpningsdokument.

- Kurser avseende Europastandarder. 

Vill du veta mer så hör av dig till standarder(at)sgf.net

Knutpunkt Geostandarder

Inom ramen för SGF bedrivs arbete med standardisering av såväl flera av arbetsgrupperna som enskilda personer. Sedan 2003 har det därför funnits ett gemensamt projekt inom SGF med syfte att samordna SGF:s arbete avseende standardisering. Under 2012 ombildades detta projekt ”Normer och standarder” till arbetsgruppen SGF Standarder.
 
Mötena sker i forumet "Knutpunkt Geostandarder" 
SGF standarders roll är att vara kontaktlänken mellan Knutpunkt Geostandarder och SGF:s sektrioner, arbetsgrupper och medlemmar. Avsikten är inte att genomföra några separata möten för SGF standarder, då tanken är att alla diskussioner sker vid Knutpunkt Geostandarders möten. Vid dessa möten deltar redan flera av SGF:s berörda arbetsgrupper och samtliga berörda SGF:are har möjlighet att medverka. Det har därför inte bedömts som relevant att dubblera dessa möten med interna SGF möten, eftersom det är samma personer som träffas.

Arbetet görs av enskilda medlemmar och/eller SGF:s arbetsgrupper
Projekt och/eller kurser som föreslås av Knutpunkt Geostandarder genomförs av enskilda SGF medlemmar och/eller de olika SGF arbetsgrupperna.
 
En kontaktperson har utsetts för SGF Standarder som har uppgiften att samordna arbetet inom SGF enligt följande:
- Vara SGF:s kontaktlänk i Knutpunkt GEOSTANDARDER. Förmedla information från Knutpunkten och även framföra SGF:s syn på de frågor som behandlas.
- Förmedla förslag till projekt, kurser, seminarier som framkommer i diskussionerna inom Knutpunkt Geostandarer till berörd kommitté.
- Ta med synpunkter från SGF medlemmar och arbetsgrupper till Knutpunkten. I de fall arbetsgrupperna själva inte har möjlighet att delta i Knutpunktens möten.
- Förmedla information om det som sker på Knutpunkten möten. Detta sker bland annat genom att skicka ut Nyhetsbrev, men även genom direkt kontakt med medlemmarna via den e-post adress som finns på SGF:s hemsida.
- Verka för att Knutpunkten blir ett forum för diskussion av standardiseringsfrågor
- Ansvarar för den Svenska delen av Nordiska samverkan mellan de nordiska geotekniska föreningarna avseende standardisering (NGEIG)
- Tillse att remisser från Boverket, Trafikverket med flera besvaras av berörda kommittér
- Verka för att ta tillvara och förmedla utländsk kunskap från de nya standarderna
 
SGF standarder är SGF:s del i den under 2011 etablerade ”Knutpunkt Geostandarder”, som är ett branschforum där Pålkommissionen, SAFE, SGF och övriga aktörer inom SIS TK 183 gemensamt träffas för att diskutera och driva arbetet med standardisering från initiering av standarder till implementering. Arbete omfattar såväl medverkan i standardiseringsarbetet på Europanivå, översättning, utbildning som framtagande av olika typer av hjälpmedel. Knutpunkten initierar olika projekt som genomförs av de olika medverkande aktörerna.

 

Uppdaterat 2020-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum