HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Arbetsgrupper
> Fält
> GD
> Jordförstärkning
> Laboratorie
> Markvibration
> Risk
Studiebesök Kungens Kurva
Medlemmar
Webinarier
> SGF standarder


Riskkommitténs medlemmar

Åsa Jönsson,
Ordförande i kommittén


Åsa är civilingenjör och arbetar sedan snart 20 år som geotekniker. Arbetet har omfattat stora och små projekt, avancerade och enkla konstruktioner, huvudsakligen i rollen som konsult. Idag arbetar Åsa på SGI i Stockholm efter att ha arbetat som rådgivande geotekniker på Ramböll och på NCC Teknik. Att tidigt identifiera riskerna i ett projekt och finna lämpliga åtgärder är viktigt. Aktiv design är ett utmärkt sätt att hålla kontroll på risker och kostnader. Stora kostnader för skador relaterade till för stort risktagande är lika oönskat som överdimensionerade konstruktioner. Att lägga sig rätt i denna riskbalans är ett viktigt strategiskt arbete

SGI, Stockholm.
asa.jonsson@swedgeo.se          

  Lars Olsson
Biträdande ordförande
Teknisk sekreterare i kommittén

Lars började som geotekniker 1966 och blev tidigt intresserad av osäkerheterna i geotekniken. Doktorerade 1986 på tillämpning av säkerhetsindexmetoden vid spontdimensionering. Arbetar som enmansföretagare och har vartefter specialiserat sig mot riskhantering, beslutsanalyser och tillämpning av statistiskt baserade metoder inom olika väg- och vattenbyggarområden, jord, berg och miljö. Lars är svensk representant i ISSMGE TC304, Engineering Practice of Risk Assessment and Management.

Geostatistik AB, Uttran. lars.olsson@geostatistik.se


 William Bjureland
           
William är teknisk licentiat (KTH, 2017) och doktorand vid avdelningen för jord- och bergmekanik, KTH. Williams forskning syftar till att utveckla praktiskt tillämpbara metoder för dimensionering av bergförstärkning enligt Eurokod 7 med tillförlitlighetsbaserade metoder. Parallellt med sina forskningsstudier vid KTH arbetar William som geokonstruktör på Skanska Teknik sedan 2013. Arbetsuppgifterna utgörs av dimensionering av olika typer av geokonstruktioner, jordförstärkningsåtgärder och arbetsplattformar i allt från tidiga skeden till produktionsskeden. William har även arbetat som både handläggande geotekniker och biträdande fältgeotekniker vid olika konsultbolag inom Sverige. KTH/Skanska Teknik, Stockholm. william.bjureland@skanska.seStaffan Hintze

Staffan Hintze är civilingenjör V och tekn.dr i jord och bergmekanik. Han har arbetat med geoteknik och riskhantering i samband med byggande i jord och berg i mer än 25 år. Staffan är chef för produktionsutveckling inom mark och industribygg vid NCC och adjungerad professor på KTH. Han har som entreprenör och konsult arbetat både praktiskt och teoretiskt inom området i såväl små projekt som stora infrastrukturprojekt. Staffan har arbetat med riskhantering och undermarksbyggande i byggskedet inom Sverige och internationellt vid bl.a NCC och Skanska.

NCC, Stockholm.
staffan.hintze@ncc.se


Johan Spross

Johan är civilingenjör i samhällsbyggnad (KTH, 2011) och teknologie doktor i jord- och bergmekanik (KTH 2016) och sedan dess forskare på Avdelningen för jord- och bergmekanik på KTH. Forskningen berör huvudsakligen risk- och säkerhetsanalys vid konstruktion i jord och berg, exempelvis bergtunnlar, dammgrundläggning och utvärdering av geotekniska undersökningar. Särskilt fokus ligger på sannolikhetsbaserade dimensioneringsmetoder, praktisk riskhantering i geotekniska projekt och tillämpning av observationsmetoden.


KTH.Stockholm.
johan.spross@byv.kth.se

 Urban Norstedt

Urban är civilingenjör CTH 1968 inriktad mot geoteknik, anläggningsteknik och riskhantering. Med tidigare erfarenheter från geokonsult- och entreprenadbranschen har Urban fram till sin pensionering arbetat 28 år inom Vattenfall Vattenkraft med utveckling och kontroll och successivt med inriktning mot dammsäkerhetsfrågor och säkerhetsfrågor i allmänhet. Urban har tillsammans med medarbetare inom Vattenfall i nationellt och internationellt samarbete medverkat i utvecklingen av riskhanteringen inom vattenkraft- och dammsäkerhetsområdet.
Han betonar vikten av att inte bara titta på de tekniska systemens säkerhet och tillförlitlighet utan att också betrakta hela systemet inkluderande människan och den organisation arbetet bedrivs i.

U.NORSTEDT MTF AB, Stockholm.
urban.norstedt@mtf.se

Håkan Stille

Håkan Stille är professor emeritus vid avdelningen för Jord- och Bergmekanik vid KTH. Ett viktigt område för avdelningens forskning är risk och säkerhetsanalys av geokonstruktioner. Förutom sitt akademiska arbete anlitas Håkan som konsult i geotekniska frågeställningar, huvudsakligen för stora infrastrukturprojekt både i Sverige och utomlands. Han har en bakgrund inom konsultvärlden och inom entreprenörledet.

Geokonsult Stille AB, Stockholm. hakan.stille@byv.kth.se

 Axel Hallin

Axel Hallin är civilingenjör VoV från Chalmers. Han har efter entreprenörstid med vattenkraftverk i Dalälven arbetat med Aktiv Design för grundläggning i främst Stockholms innerstad i ca 30 år. Under de senaste 17 åren har Axel arbetat med delar av Södra och Norra Länken samt med Citybanan och terminalerna på Arlanda. Han startade med kollegor ADG Grundteknik 1984 och lämnade detta företag 2009 för att arbeta med Grontmij AB i Linköpingsregionen. Axel tycker att allt arbete med projektering och teknisk ledning av arbeten under mark är förknippat med risker, kalkylerade eller oavsiktliga. Detta måste hanteras genom att aktivt arbeta med riskhantering i undersökningar, i projektering, i förfrågningsunderlag och inte minst i genomförandet.

Sweco/AB OligoPÅL, Linköping.
axel.hallin@sweco.se
axel.hallin@oligopal.se

 

 

Jonas Sundell

Jonas är industridoktorand vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers.
Jonas genomför sina forskningsstudier inom projektet "Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt". Detta projekt är ämnesövergripande mellan hydrogeologi, geoteknik och riskhantering. Jonas utvecklar metoder för att bättre analysera risker för skadlig marksättning till följd av grundvattensänkning. Parallellt med sin forskning arbetar Jonas som hydrogeolog på konsultföretaget COWI.


Jonas Sundell
PhD-candidate

jonas.sundell@chalmers.se
Uppdaterat 2018-10-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum