HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-220-04-231 ]  Certifiering provtagare - ytvatten och sediment
 
Datum: 20-22 september 2023 + ett Zoomtillfälle (datum: meddelas senare, tid: kl 9-11)

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 3 dagar + ett Zoomtillfälle
Internat: Ja

 
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Ett liknande kursupplägg finns för provtagning av ytvatten och sediment.

Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest. Det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen för delen ytvatten respektive sediment i specialiseringskursen för att certifiera sig.

Naturvårdsverket anger i deras ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador” att krav ställs på certifierad provtagning vid provtagningar (i jord, grundvatten, ytvatten och sediment) som finansieras med bidrag från det statliga anslaget 1:4 för sanering och återställning av förorenade områden, anslagspost 1.Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.

Specialiseringskurserna för provtagning av ytvatten och sediment samkörs eftersom ämnena är närbesläktade och visa kursavsnitt är gemensamma. På det sättet kan kurspaketet kortas ned till 3 dagar.

Kurspaketet omfattar följande moment:
• Introduktion till limnologi
• Regelverket kring recipientkontroll
• Provtagningsutrustning
• Provtagningsmetodik
• Praktiska övningar

Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och kvalitetsarbetet enligt Nordtest.
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
- kunna ansvara för genomförande av miljötekniska undersökningar i en recipient med rätt kvalitet
- ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
- kunna säkerställa hälsa och säkerhet vid genomförande av undersökningar i sjöar och vattendrag
- kunna utvärdera och bedöma resultat av undersökningar 
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provtagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.
Förkunskapskrav: Då kursen är en fortsättning på Miljöprovtagare allmän kurs förutsätts deltagarna ha gått Miljöprovtagare - Allmän kurs. Inför kursen ska deltagarna läsa in material, och besvara ett antal instuderingsfrågor motsvarande ca 2 arbetsdagar.

Deltagaren får tillgång till uppgifterna på SGFS utbildningsplattform ca 3 veckor före kursstart. Instuderingsuppgiften som finns på SGF:s webbplattform ska vara genomförd och instuderingsfrågorna godkänt besvarade före kursstart. För att kursdeltagarna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, är det rekommenderas att de har fälterfarenhet.
Grundläggande kunskaper i vattnets kretslopp och ekologi ger bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Erfarenhet av arbete recipientkontroll är en fördel

Det är ett krav att före kursen gå SGF:s webbutbildning Arbetsmiljö för arbeten i förorenade områden samt ha godkänt på tentamen. Kursen finns upplagd på https://webbutbildning.sgf.net
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
3 dagars internat + ett Zoomtillfälle (prel.datum 24 april kl. 9-11). Tid för inläsning av material, deltagande i webbkurs angående arbetsmiljö samt besvarande av instuderingsfrågor tillkommer (ca 3 dagar).

Ca en vecka innan kurstillfället anordnas en distanskurs via ZOOM (en halvdag) med syfte att introducera den kommande kursen, fräscha upp några viktiga moment från den allmänna kursen och svara på eventuella frågor om instuderingsfrågorna.

Då kursen genomförs utomhus en av dagarna, är oömma kläder för utomhusbruk nödvändiga. Mer detaljerat program skickas till deltagarna innan kursstart.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut. Inför kursen ges inloggning till SGFs webbutbildningsplattform där instuderingsmaterial kan laddas ned.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med ett skriftligt prov för ytvatten respektive sediment. (3,5 tim vardera). För godkänt krävs 70 % rätta svar. Proven görs under den sista kursdagen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- Genomfört prov med godkänt resultat
Avgift: 20 800 kr exkl moms som faktureras. (+ 1500 kronor för webbkursen arbeten i förorenade områden)
SGF medlem får 1 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Christian Maurice, Ramböll
Oskar Benderius, Tyréns
Emma Sundberg, Tyréns
Johan Norrlin, SGU
Kursansvarig: Christian Maurice, Ramböll
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2023-08-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum