HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

[ 3-220-11-231 ]  Riskvärdering förorenade områden
 
Datum: 10-11 oktober 2023

Ort & lokal: Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Program:
ladda ner pdf
Anmälan: Länk till anmälningsformulär
Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson,
Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag:   Anmäl dig helst i god tid innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.
 

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att höja kompetensen inom riskvärdering av förorenade områden. Kursen utgår från SGIs ”Riskvärdering vid förorenade områden. Arbetsgång för hållbara åtgärder” (SGI vägledning 2022:7) och syftar till att ge stöd om hur riskvärderingar bör utföras, dokumenteras och granskas.

Kursen omfattar ca en dags självstudier samt två kursdagarna där föreläsningar, gruppövningar och gruppdiskussioner blandas.
Kursmål: Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen ska:
• Känna till vägledningens tre grundläggande principer hållbarhet, enkelhet och tydlighet och hur de kan bidra till en mer hållbar efterbehandling.
• Förstå och kunna tillämpa arbetsgång och angreppssätt för riskvärdering enlig SGI:s vägledning.
• Kunna avgöra när beskrivande, poängbaserad eller kvantitativ riskvärdering bör genomföras samt ha en översiktlig kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå.
• Förstå hur miljölagstiftningen påverkar riskvärderingen.
• Känna till hur alternativa åtgärdsmetoder, ekosystemtjänster och klimatfrågor kan inkluderas vid riskvärderingen.
• Ha tillämpat arbetsgång och angreppssätt i övningsuppgifter.
• Kunna kritiskt granska en riskvärdering genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på den
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till handläggare och uppdragsledare på konsultföretag och tillsynsmyndigheter samt andra som beställer, utför eller granskar riskvärderingar av förorenade områden.
Förkunskapskrav: Deltagarna förväntas ha läst SGIs vägledning 2022:7 ”Riskvärdering vid förorenade områden. Arbetsgång för hållbara åtgärder” och Naturvårdsverkets rapport 5978 ””Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål” (Naturvårdsverket 2009) inför kursen. Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen och för att kunna följa med i samtliga moment.

Erfarenhet av arbete med förorenade områden, deltagande i SGF:s kurser ”Miljötekniska markundersökningar” samt ”Riskbedömning” är en fördel men inga krav.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagarskurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Utbildningsmaterial delas ut via en digital kurspärm.
Egen bärbar dator tas med vid kurstillfället
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med en tentamen som utförs på SGF:s webbutbildningsplattform (dvs en ”hemtentamen”).
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 13 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Logi ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Hanna Almqvist, WSP
Märta Ländell, Niras
Jenny Norrman, Chalmers
Zara Isaksson, Trafikverket
Sofie Hermansson, SGI
Klas Köhler, Länsstyrelsen
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation
Kursansvarig: Hanna Almqvist, WSP
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Uppdaterat 2023-09-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum